Team Members

sadat Khalifa

sadat Khalifa

Ph. D. Scholar ZHCES, JNU, Delhi

Inamullah Falahi

Inamullah Falahi

M.A., M.Ed.

Shafique Alam Nadvi

Shafique Alam Nadvi

Office Assistant